Old Town hall

Welcome to the WTA Czechia

POSLÁNÍ WTA CZ

Posláním společnosti je rozvíjení odborných znalostí a tvůrčích schopností členů, uspokojování a prosazování jejich odborných zájmů a popularizace sanačních procesů při rekonstrukcích a obnově staveb. Společnost:

 • vytváří podmínky pro sdružování členů k zájmové a odborné činnosti,
 • umožňuje a organizuje odborné styky, výměnu zkušeností, konzultace a společná řešení odborných problémů,
 • získává a šíří vědecké, technické, ekonomické informace,
 • organizuje výchovně vzdělávací činnost a podílí se na rekvalifikačním a celoživotním vzdělávání,
 • vyvíjí ediční činnost,
 • zabezpečuje expertizní, poradenskou a konzultační činnost,
 • spolupracuje se zahraniční společností WTA e.V.

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.

HISTORIE VĚDECKOTECHNICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI SANACÍ A REKONSTRUKCÍ STAVEB

Od r. 1964 pracovala v Československu odborná skupina pro rekonstrukce, sanace a dokončování staveb, která byla jednou z 19ti odborných skupin Stavební společností ČSVTS. Její aktivní činnost byla každoročně završena celostátní konferencí - často s mezinárodní účastí - a v r. 1998 se konala již 20. konference s názvem "Sanace a rekonstrukce staveb". Po listopadu 1989 došlo nejen k zásadním změnám v ČR, ale také v celé vědeckotechnické oblasti. Čsl. vědeckotechnická společnost se transformovala na Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS) jako sdružení vědeckotechnických společností jednotlivých odvětví a oborů národního hospodářství s podstatně větší samostatností a právy. Vznikla také samostatná Česká stavební společnost.

Na základě osobních kontaktů skupiny odborníků dlouhodobě činných v odborné skupině pro rekonstrukce a sanace staveb s WTA v Německu byla od r. 1997 vedena jednání, na nichž byl vyjádřen oboustranný zájem na vzájemné spolupráci a založení WTA i v ČR.

V r. 1998 se z dřívější odborné skupiny konstituovala Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ), která byla zaregistrována na MV ČR na adrese: Novotného lávka. 5, 116 68, Praha 1. Přídomek WTA byl převzat z názvu Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Denkmalpflege und Bauwerkserhaltung, e.V., která působí v Německu od r. 1976. Obdobná sdružení vznikla v Rakousku, Švýcarsku, Holandsku, Belgii, Francii a Itálii. Z iniciativy WTA-D (Německo) se společnosti v těchto zemích dohodly na společných postupech a programech a byla vytvořena tzv. WTA-International.

Tak jako u nás i v těchto zemích vznikla potřeba uplatnění výsledků vědy a techniky při udržování a obnově starých a zejména historických staveb, neboť stavební technologie a předpisy uplatňované při nové výstavbě často byly příčinou nedostatků a škod při sanaci starých objektů. Dřívější individuální vztahy a známosti našich odborníků, vědců, techniků i specialistů z praxe se staly základem nové spolupráce na vyšší mezinárodní úrovni. Nové stavební materiály a technologie a mezinárodní propojování stavebního trhu si vyžadují nejen vzájemné přenášení a výměnu zkušeností, ale i propojování a sjednocování nových technologických přepisů, směrnic a norem.

Naše jednání vedla zejména k tomu, aby při uplatnění obecných zásad WTA-International byly respektovány naše české předpisy a zvyklosti, a tak je v současné době vytvářena v rámci Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky skupina přímých členů WTA-International z našich odborníků, kteří o toto přímé členství projevili osobní zájem a plní příslušná ustanovení WTA-International. Převzaté logo WTA se tak stává znakem kvalitní a vysoce odborné stavařské práce v oblasti udržování a obnovy stavebních fondů a památek.

STANOVY WTA CZ

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA WTA CZ

Předseda

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
E-mail
Tel.: +420 541 147 500

Místopředseda

doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.
Kloknerův ústav ČVUT v Praze
E-mail
Tel.: +420 224 353 520

Dozorčí rada

doc. Ing. Eva Burgetová, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra konstrukcí pozemních staveb
E-mail
Tel.: +420 224 357 169

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D..
VUT v Brně, Fakulta stavební
Ústav pozemního stavitelství
E-mail
Tel.: +420 541 147 417

Ing. Jindřich Melichar, Ph.D..
VUT v Brně, Fakulta stavební
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
E-mail
Tel.: +420 541 148 068

Rada WTA CZ

Sekretariát WTA CZ
 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

JEDNACÍ ŘÁD

Aktuality a připravované akce

VALNÁ HROMADA WTA CZ 

11. listopad 2021

VALNÁ HROMADA WTA CZ  se konala 11. listopadu 2021 od 17.00 po skončení prvního dne jednání 43. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2021".

USNESENÍ VALNÉ HROMADY

Vydáno nové číslo Zpravodaje WTA

Aktuální číslo 3-4 2021

1. Ochrana dřeva

Vedoucí pracovní skupiny:
doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 605 449 831
E-mail

2. Úprava povrchů

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. Radka Pernicová, Ph.D.
Kloknerův ústav ČVUT
Šolínova 7, 166 08 Praha 6
tel.: +420 224 353 856
mobil: +420 777 683 727
E-mail

Náplní pracovní skupiny „Úprava povrchů“ je ochrana a interakce povrchu budov s vnějším prostředím. Činnost ve skupině je zaměřena především na omítkové systémy. Nezabýváme se zde pouze jejich návrhem a aplikací, ale také je na ně pohlíženo z hlediska jejich hodnocení, oprav a historie. Dále do odborného referátu patří i nátěry fasád, vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) či antigraffiti a další ochranné systémy. Hlavní oblasti činnosti pracovní skupiny je možné rozdělit do témat:

 • Sanační omítkové systémy
 • Omítky v památkové péči
 • Hodnocení, opravy a sanace omítek
 • Anti-graffiti
 • Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS)
 • Nátěrové systémy

3. Přírodní kámen

Vedoucí pracovní skupiny:
RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D.
Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675, 508 01 Hořice
tel.: +420 493 620 177
mobil: +420 604 747 968
E-mail

4. Zdivo

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. Jaroslav Pánik
Rooseveltova 2, 746 01 Opava
tel.: +420 553 615 268
mobil: +420 603 158 612
E-mail

5. Sanace betonových konstrukcí

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.
Experimentální centrum, FSv ČVUT
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: +420 224 354 376
mobil: +420 737 752 636
E-mail

Činnost pracovní skupiny „Sanace betonových konstrukcí“ je zaměřena na témata související s údržbou stávajících betonových konstrukcí, nicméně postupně zcela přirozeně mnohem častěji zasahuje i do oblasti ochrany památkově chráněných objektů ze železobetonu. Jednou ze stěžejních oblastí aktivit této pracovní skupiny je i vývoj moderních sanačních materiálů pro prodloužení životnosti železobetonových konstrukcí. Nedílnou součástí je sdílení nejnovějších poznatků z oblasti vědy a techniky ve vztahu k betonu formou pořádaných kurzů a konferencí. Hlavní oblasti činnosti pracovní skupiny „Sanace betonových konstrukcí“ je možné rozdělit do těchto témat:

 • Vývoj moderních sanačních hmot,
 • Kontrola a údržba betonových konstrukcí,
 • Historické objekty z betonu,
 • Hydroizolace betonových konstrukcí,
 • Odolnost betonu v agresivním prostředí

6. Fyzikálně chemické zásady

Vedoucí pracovní skupiny:
doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Vevří 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 541 147 505
mobil: +420 603 416 247
E-mail

Pracovní skupina Fyzikálně chemické zásady je odborně orientována především na spolupůsobení stavebních materiálů a konstrukcí s různými vnějšími vlivy, jedná se například o vlhkost, působení plynů obsažených v atmosféře (karbonatace, sulfatace apod.) a dalších fyzikálních nebo chemických procesů. Součástí činnosti jsou postupy pro sledování procesů a jejich vlivu na mikrostrukturu při využití vhodných metod (XRD, DTA, XRF, CT…), a vyhodnocení především s ohledem na trvanlivost, mechanickou odolnost a další vlastnosti stavebních materiálů.

7. Statika a dynamika

Vedoucí pracovní skupiny:
prof. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
FSv ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: +420 224 354 486
mobil: +420 725 576 616
E-mail

8. Hrázděné zdivo

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. Bohuslav Vykouk
Projekční ateliér V.ateliér
Tuchlovice
tel.: +420 312 520 718
mobil: +420 608 367 995
E-mail

9. Požární ochrana

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. Petr Beneš, CSc.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 541 147 405
E-mail

10. Sklo

Vedoucí pracovní skupiny:
doc. Ing. Martina Eliášová, CSc.
FSv ČVUT v Praze
Thákurova 7, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 354 921
E-mail

Členství ve Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s. WTA CZ je dobrovolné a je upravováno, v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění a v návaznosti na stanovy společnosti, Zásadami pro přijímání členů.

VÝHODY ČLENSTVÍ

 • zasílání Zpravodaje WTA CZ zdarma
 • přístup na webové stránky WTA CZ a WTA Inter zdarma
 • sleva na poplatku za propagaci firmy na akcích WTA CZ (výstavní stoly a plochy, propagační přednášky atp.) až do úrovně režijních nákladů
 • půjčování publikací WTA Inter v originále tj. v němčině zdarma (směrnice, ediční publikace, WTA News atp.)
 • nákup českého překladu směrnic a publikací získaných od WTA Inter za režijní ceny
 • bezplatná účast na činnosti odborných referátů a na tvorbě jejich programů podle vlastního zájmu
 • přidružení členové mají právo jmenovat jednoho svého zástupce na jednání valné hromady, který má právo hlasovat
 • sleva na účastnickém poplatku na akcích pořádaných WTA CZ (konference, semináře, školení atp.). Pro přidružené členy se sleva poskytuje maximálně třem pracovníkům organizace

FORMY ČLENSTVÍ

Řádné členství (fyzických osob)

Přidružené členství (organizací)

Mezinárodní členství (ve WTA International)

VZNIK ČLENSTVÍ

Členství ve společnosti vzniká schválením přihlášky člena předsednictvem společnosti.

PŘIHLÁŠKA ŘÁDNÉHO ČLENA musí být vyplněna pravdivě a v celém rozsahu. Další podmínkou vzniku řádného členství je zaplacení členského příspěvku na příslušný rok. V případě souhlasu se zveřejněním údajů o členství je nutné vyplnit SOUHLAS ČLENŮ SE ZVEŘEJNĚNÍM ÚDAJŮ na www.wta.cz.

PŘIHLÁŠKA PŘIDRUŽENÉHO ČLENA musí být vyplněna pravdivě a v celém rozsahu, další podmínkou vzniku přidruženého členství je podpis Smlouvy o členství a úhrada smluvně dohodnutého příspěvku na příslušný rok.

CO JE TO AUTORIZACE A RE-AUTORIZACE WTA CZ

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. WTA CZ ve spolupráci se SSBK – Sdružením pro sanace betonových konstrukcí uděluje v souladu s Autorizačními pravidly autorizace pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti a pro oblast sanace betonových konstrukcí. Nejedná se o autorizaci podle zákona č.360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. O autorizaci se mohou ucházet osoby s úplným vysokoškolským vzděláním a třemi lety odborné praxe, nebo středoškolským vzděláním a pěti lety odborné praxe. Platnost Certifikátu o autorizaci je pětiletá. Po uplynutí platnosti Certifikátu o autorizaci bude zájemcům v souladu s Re-autorizačními pravidly platnost Certifikátu o autorizaci prodloužena o dalších pět let. 

Autorizační zkoušky pro oblast sanace betonových konstrukcí a pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti proběhnou v podzimních měsících letošního roku za předpokladu příznivé epidemiologické situace a dostatečného počtu zájemců o autorizaci.

Pravidla, formuláře a další informace k autorizačnímu a re-autorizačnímu řízení pro jednotlivé oblasti najdete níže.

Autorizované osoby pro oblast sanace betonových konstrukcí

Autorizované osoby pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti

AUTORIZACE PRO OBLAST SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Autorizační pravidla Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s. WTA CZ a SSBK – Sdružení pro sanace betonových konstrukcí pro oblast sanace betonových konstrukcí najdete ZDE

Žádost o udělení autorizace najdete ZDE. Vyplněnou žádost o udělení autorizace včetně všech požadovaných dokladů zašlete elektronicky na sekretariát WTA CZ případně na adresu WTA CZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

Poplatek za vykonání zkoušky je 3 000 Kč pro členy WTA CZ a SSBK. Pro nečleny je poplatek 4 000 Kč.

Po zaplacení poplatku za vykonání zkoušky bude uchazeči odeslán seznam otázek.Termín zkoušky vyhlašuje předseda zkušební komise. Termín bude vypsán minimálně pro 5 uchazečů. O vypsaném termínu budou uchazeči informováni prostřednictvím sekretariátu WTA CZ.

Re-autorizační pravidla Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s. WTA CZ a SSBK – Sdružení pro sanace betonových konstrukcí pro oblast sanace betonových konstrukcí najdete ZDE

Žádost o udělení re-autorizace najdete ZDE, přílohu k žádosti ZDE. Vyplněnou žádost o udělení re-autorizace včetně všech požadovaných příloh zašlete elektronicky na sekretariát WTA CZ případně na adresu WTA CZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

Poplatek za re-autorizaci a prodloužení platnosti Certifikátu o autorizaci činí 1 500 Kč. U osob, které jsou členy SSBK nebo WTA CZ, se tento poplatek snižuje o výši členského příspěvku, uhrazeného v daném roce, kdy k prodloužení platnosti Certifikátu o autorizaci dochází.

 

Zkušební komise

Předseda
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c. (WTA CZ)

Členové
doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (WTA CZ)
Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA, EUR Ing., FEng. (SSBK)
Ing. Aleš Jakubík (SSBK)

Náhradní členové
Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D. (WTA CZ)

Okruhy otázek k autorizaci pro oblast sanace betonových konstrukcí

Cement, jeho výroba a zkoušení

Kamenivo pro výrobu betonu

Beton, složky a výroba

Zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu

Fyzikálně-chemické vlastnosti betonu, trvanlivost

Metody předúpravy betonu v rámci jeho sanace

Správkové hmoty pro sanaci betonu

Povrchové úpravy na beton

Kontrola kvality v průběhu procesu sanace

Legislativa (zejména české technické normy) související s oborem sanace betonu

AUTORIZACE PRO OBLAST SANACE ZDĚNÝCH STAVEB PROTI VLHKOSTI

Autorizační pravidla Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s. WTA CZ pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti najdete ZDE

Žádost o udělení autorizace najdete ZDE. Vyplněnou žádost o udělení autorizace včetně všech požadovaných dokladů zašlete elektronicky na sekretariát WTA CZ případně na adresu WTA CZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

Poplatek za vykonání zkoušky je 3 000 Kč pro členy WTA CZ, pro nečleny je poplatek 4 000 Kč.

Termín zkoušky vyhlašuje předseda zkušební komise. Termín bude vypsán minimálně pro 5 uchazečů. O vypsaném termínu budou uchazeči informováni prostřednictvím sekretariátu WTA CZ.

Re-autorizační pravidla Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s. WTA CZ najdete ZDE

Žádost o udělení re-autorizace najdete ZDE, přílohu k žádosti ZDE. Vyplněnou žádost o udělení re-autorizace včetně všech požadovaných příloh zašlete elektronicky na sekretariát WTA CZ případně na adresu WTA CZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

Poplatek za re-autorizaci a prodloužení platnosti Certifikátu o autorizaci činí 1 500 Kč. U osob, které jsou členy WTA CZ, se tento poplatek snižuje o výši členského příspěvku, uhrazeného v daném roce, kdy k prodloužení platnosti Certifikátu o autorizaci dochází.

ZPRAVODAJ WTA CZ

Aktuální číslo 3 - 4 2021

Archiv

Zpravodaj WTA CZ 1-4 2020

Zpravodaj WTA CZ 1-2 2021

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory najdete ZDE

SBORNÍKY KONFERENCÍ

Sborníky konferencí 

pořádaných WTA CZ je možné objednat v sekretariátu WTA CZ (wta@wta.cz)

Při objednávce většího počtu kusů a členům WTA CZ poskytujeme slevu.

ODBORNÉ PUBLIKACE WTA CZ / SSBK

Odborné publikace vydané WTA CZ, SSBK a překlady z německého originálu vybraných Směrnic WTA vydaných WTA INTERNATIONAL je možné objednat a zakoupit v sekretariátu WTA CZ.

Odborné publikace vydané WTA CZ/SSBK 

Směrnice WTA (překlad z německého originálu)

Originály Směrnic vydané WTA INTERNATIONAL (v němčině) a Tematické odborné sešity vydané WTA INTERNATIONAL (v němčině) je možné studovat v sekretariátu WTA CZ, případně zapůjčit ke studiu na dobu 1 měsíce (vratná záloha 1000,- Kč, půjčovné pro členy WTA CZ zdarma).  Další informace najdete níže v části ODBORNÉ PUBLIKACE WTA INTERNATIONAL.

 

ODBORNÉ PUBLIKACE WTA INTERNATIONAL

Základním cílem a posláním WTA je prosazování kvality při sanacích a rekonstrukcích staveb. Známým pojmem ve světě sanací jsou Směrnice WTA, které specifikují optimální materiály a technologie a jsou uznávanými normami, pokrývajícími všechny obory. V rámci členství ve WTA INTERNATIONAL shromažďuje WTA CZ publikace vydávané WTA INTERNATIONAL. Německé originály jsou opatřeny stručnou českou anotací.

Směrnice vydané WTA INTERNATIONAL (v německém originále), Tematické odborné sešity vydané WTA INTERNATIONAL (v německém originále) a další publikace vydané WTA INTERNATIONAL je možné po předchozí domluvě studovat v sekretariátu WTA CZ, případně zapůjčit ke studiu na dobu 1 měsíce (vratná záloha 1000,- Kč, půjčovné pro členy WTA CZ zdarma).

Směrnice vydané WTA INTERNATIONAL (v německém originále)

Tematické odborné sešity vydané WTA INTERNATIONAL (v německém originále)

Další publikace vydané WTA INTERNATIONAL (v německém originále)

KONFERENCE

43. konference „SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2021“

a

23. mezinárodní konference WTA CZ „CRRB – 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS“

Termín konání: 11. a 12. listopad 2021

Místo konání: České vysoké učení technické v Praze, Ústav informatiky, robotiky a kybernetiky, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha

Pořadatel: Vědeckotechnická společnost pro sanace a péči o památky z.s. WTA CZ a Kloknerův ústav ČVUT v Praze

Pořádáno pod záštitou: 
České vysoké učení technické v Praze
Ministerstvo kultury
Ministerstvo průmyslu o obchodu
Národní památkový ústav

Další informace a přihlášku na konference najdete ZDE

KURZY/SEMINÁŘE

O připravovaných akcích Vás budeme průběžně informovat.

AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKY

Veškeré informace a formuláře najdete v záložce Autorizace WTA CZ.

Autorizační zkoušky pro oblast sanace betonových konstrukcí a pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti proběhnou v podzimních měsících letošního roku za předpokladu příznivé epidemiologické situace a dostatečného počtu zájemců o autorizaci.

STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

stránka ve výstavbě

SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI

Ing. Helena Šubrtová

WTA CZ
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. 

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: +420 221 082 397
mobil: +420 723 007 631
e-mail: wta@wta.cz

Registrace: MS v Praze, L9143
IČO: 75088762
DIČ: CZ75088762
bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. ú.: 35-8088350297/0100

This site uses third-party website tracking-technologies, to offer its services. I agree and may revoke or change my consent at any time with effect for the future.

Configure Accept Imprint