Old Town hall

POSLÁNÍ WTA CZ

Posláním společnosti je rozvíjení odborných znalostí a tvůrčích schopností členů, uspokojování a prosazování jejich odborných zájmů a popularizace sanačních procesů při rekonstrukcích a obnově staveb. Společnost:

 • vytváří podmínky pro sdružování členů k zájmové a odborné činnosti,
 • umožňuje a organizuje odborné styky, výměnu zkušeností, konzultace a společná řešení odborných problémů,
 • získává a šíří vědecké, technické, ekonomické informace,
 • organizuje výchovně vzdělávací činnost a podílí se na rekvalifikačním a celoživotním vzdělávání,
 • vyvíjí ediční činnost,
 • zabezpečuje expertizní, poradenskou a konzultační činnost,
 • spolupracuje se zahraniční společností WTA e.V.

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.

předseda WTA CZ z.s.

HISTORIE VĚDECKOTECHNICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI SANACÍ A REKONSTRUKCÍ STAVEB

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA WTA CZ

Předseda

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
Rostislav.Drochytka@vut.cz
Tel.: +420 541 147 500

Místopředseda

doc. Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.
Experimentální centrum FSv ČVUT v Praze
pavel.reiterman@fsv.cvut.cz
Tel.: +420 737 752 636

Vědecký tajemník

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Ústav pozemního stavitelství
E-mail: Miloslav.Novotny@vut.cz
Tel.: +420 541 147 409

Dozorčí rada

doc. Ing. Eva Burgetová, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra konstrukcí pozemních staveb
burget@fsv.cvut.cz
Tel.: +420 224 357 169

doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D..
VUT v Brně, Fakulta stavební
Ústav pozemního stavitelství
karel.suhajda@vut.cz
Tel.: +420 541 147 417

Ing. Jindřich Melichar, Ph.D..
VUT v Brně, Fakulta stavební
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
melichar.j@fce.vutbr.cz
Tel.: +420 541 148 068

Rada WTA CZ

Sekretariát WTA CZ
 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

JEDNACÍ ŘÁD

Aktuality a připravované akce

Valná hromada WTA CZ

se koná 
14. listopadu 2024 od 15.00 prezenčně
v Brně
.

Pozvánku zašleme v zákonné lhůtě.

Zvyšte Vaši odbornou způsobilost!

Přihlašte se k autorizačním zkouškám v oboru SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

AUTORIZACE:

Autorizační zkouška: 14.10.2024 (prezenčně na VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno)

Přípravný online seminář k autorizaci: 10.10.2024 - 11.10.2024 (online v MS Teams)

RE-AUTORIZACE:

Opakovací seminář: 10.10.2024 - 11.10.2024 (online v MS Teams)

Další informace najdete v záložce AUTORIZACE WTA CZ

Valná hromada WTA CZ

VALNÁ HROMADA WTA CZ se konala dne 9. listopadu 2023 po skončení prvního dne jednání 45. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2023" v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze, Šolínova 1903/7, 166 88 Praha 6.

Usnesení valné hromady

Vydáno nové číslo Zpravodaje WTA CZ

Aktuální číslo 1-2 2024

1. Sanace a ochrana dřeva

Vedoucí pracovní skupiny:
doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 605 449 831
E-mail

Pracovní skupina "Sanace a ochrana dřeva“ se dlouhodobě zabývá problematikou diagnostiky stavu dřevěných konstrukcí a metodickými způsoby identifikace poškození dřeva biotickými a abiotickými činiteli. Nosná část náplně je věnována problematice návrhu efektivní sanace reflektující způsob a rozsah poškození. Dále jsou v rámci činnosti pravidelně prezentovány nejnovější vědecké i praktické poznatky a zkušenosti formou pořádaných seminářů a konferencí. Hlavní činnost pracovní skupiny spočívá v řešení těchto nosných témat:

 • biotické a abiotické poškození dřeva;
 • principy ochrany dřeva ve stavebnictví – konstrukční ochrana, chemická ochrana, fyzikální metody sanace dřeva;
 • staré dřevo a jeho znovuvyužití;
 • dekontaminace znečištěného dřeva;
 • sekundární ochrana dřeva pomocí nátěrových systémů;
 • modifikované dřevo, zušlechťování dřeva.

2. Povrchové úpravy

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. Radka Navrátilová, Ph.D.
Kloknerův ústav ČVUT
Šolínova 7, 166 08 Praha 6
tel.: +420 224 353 856
mobil: +420 777 683 727
E-mail

Náplní pracovní skupiny „Povrchové úpravy“ je ochrana a interakce povrchu budov s vnějším prostředím. Činnost ve skupině je zaměřena především na omítkové systémy. Nezabýváme se zde pouze jejich návrhem a aplikací, ale také je na ně pohlíženo z hlediska jejich hodnocení, oprav a historie. Dále do pracovní skupiny patří i nátěry fasád, vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) či antigraffiti a další ochranné systémy. Hlavní oblasti činnosti pracovní skupiny je možné rozdělit do témat:

 • Sanační omítkové systémy
 • Omítky v památkové péči
 • Hodnocení, opravy a sanace omítek
 • Anti-graffiti
 • Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS)
 • Nátěrové systémy

3. Přírodní a umělý kámen

Vedoucí pracovní skupiny:
RNDr. Kateřina Krutilová, Ph.D.
Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675, 508 01 Hořice
tel.: +420 493 620 177
mobil: +420 604 747 968
E-mail

Náplň pracovní skupiny „Přírodní a umělý kámen“ je zaměřena na témata související s využitím přírodního kamene v současné době i minulosti zejména na kulturních památkách, historických budovách a dalších stavebních dílech. Jednou z oblastí této skupiny je zjišťování provenience použitého přírodního kamene na památkách nebo budovách a jejich možných náhradách k rekonstrukci tam, kde již nelze původní materiál získat. Hlavní oblasti činnosti pracovní skupiny je možné rozdělit do témat:

 • Restaurování staveb z přírodního kamene
 • Restaurování památek z přírodního kamene
 • Výroba kopií památek z přírodního kamene
 • Oprava dlažeb a podlah z přírodního kamene
 • Navrhování náhradního kamene k restaurování

4. Sanace a ochrana zdiva

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. Jaroslav Pánik
Rooseveltova 2, 746 01 Opava
tel.: +420 553 615 268
mobil: +420 603 158 612
E-mail

Náplň činnosti pracovní skupiny "Sanace a ochrana zdiva" je sanace zděných konstrukcí staveb proti působení vody a nadměrné vlhkosti, zpravidla ve spodních částech staveb jak historických, tak i novodobých.

S tím jsou spojeny odborné činnosti provádějící

 • diagnostiku příčin zavlhčení a analýzu konstrukčních prvků z hlediska vlhkosti a salinity,
 • projekční činnost,
 • stavební realizace (sanace), které využívají speciální sanační metody, technologie a opatření např. :
 • mechanické metody dodatečných izolací zdiva,
 • injektážní metody,
 • utěsňovací systémy,
 • vzduchoizolační systémy,
 • sanační povrchové úpravy.

Pracovní skupina sdružuje odborníky v předmětném oboru jak na úrovni akademické, tak i praktické, s cílem zvyšovat odbornost a kvalitativní úroveň sanace staveb a to vzdělávací, lektorskou a metodickou činností (směrnice WTA).

5. Sanace a ochrana betonu

Vedoucí pracovní skupiny:
doc. Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.
Experimentální centrum, FSv ČVUT
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: +420 224 354 376
mobil: +420 737 752 636
E-mail

Činnost pracovní skupiny „Sanace a ochrana betonu“ je zaměřena na témata související s údržbou stávajících betonových konstrukcí, nicméně postupně zcela přirozeně mnohem častěji zasahuje i do oblasti ochrany památkově chráněných objektů ze železobetonu. Jednou ze stěžejních oblastí aktivit této pracovní skupiny je i vývoj moderních sanačních materiálů pro prodloužení životnosti železobetonových konstrukcí. Nedílnou součástí je sdílení nejnovějších poznatků z oblasti vědy a techniky ve vztahu k betonu formou pořádaných kurzů a konferencí. Hlavní oblasti činnosti pracovní skupiny „Sanace betonových konstrukcí“ je možné rozdělit do těchto témat:

 • Vývoj moderních sanačních hmot
 • Kontrola a údržba betonových konstrukcí
 • Historické objekty z betonu
 • Hydroizolace betonových konstrukcí
 • Odolnost betonu v agresivním prostředí

Anotace a klíčová slova směrnic vydaných WTA INTERNATIONAL (v německém originále):

5-15-03/D Ochrana a obnova betonu

5-17-21/D Ochrana a obnova betonu

5-1-99/D Údržba betonových konstrukcí – vzor smlouvy

5-20-09/D Injektáž gelem

5-21-09/D Vázaný způsob výstavby – historická bloková dlažba

5-24-09/D Sledování kvality čerstvého betonu ve Švýcarsku

5-6-99/D Posuzování betonových konstrukcí

​​​​​​​5-7-99/D Zkoušení a údržba betonových konstrukcí

5-8-93/D Ochrana a obnova betonu ​​​​​​​

6. Fyzikálně-chemické zásady

Vedoucí pracovní skupiny:
doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 541 147 505
mobil: +420 603 416 247
E-mail: Jiri.Bydzovsky@vut.cz

Pracovní skupina Fyzikálně-chemické zásady je odborně orientována především na spolupůsobení stavebních materiálů a konstrukcí s různými vnějšími vlivy, jedná se například o vlhkost, působení plynů obsažených v atmosféře (karbonatace, sulfatace apod.) a dalších fyzikálních nebo chemických procesů. Součástí činnosti jsou postupy pro sledování procesů a jejich vlivu na mikrostrukturu při využití vhodných metod (XRD, DTA, XRF, CT…), a vyhodnocení především s ohledem na trvanlivost, mechanickou odolnost a další vlastnosti stavebních materiálů.

7. Analýza únosnosti staveb

Vedoucí pracovní skupiny:
doc. Ing. Petr Fajman, CSc.
FSv ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
tel.: +420 224 354 477
E-mail: fajman@fsv.cvut.cz

Pracovní skupina „Analýza únosnosti staveb“ je odborně orientována na zhodnoceni spolehlivosti především historických staveb s využitím moderních výpočtových a diagnostických metod. Při řešení spolehlivosti nabízíme poradenskou a konzultační spolupráci.  Jsme schopni doporučit i strategii budoucí údržby a kontroly stavby pomocí nejmodernějších přístupů a metod, které se skrývají pod mezinárodně uznávanými zkratkami HMS (Health Monitoring Systems) a IoT (Internet of Things).

8. Hrázděné a roubené stavby

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. Bohuslav Vykouk
Projekční ateliér V.ateliér
Tuchlovice
tel.: +420 312 520 718
mobil: +420 608 367 995
E-mail

Náplň pracovní skupiny "Hrázděné a roubené stavby" je zaměřena na metodickou a poradenskou pomoc při navrhování, opravách a rekonstrukcích objektů s použitými hrázděnými a roubenými konstrukcemi. Jedná se zejména o kulturní památky, historické objekty a ostatní stavební díla. Specialisté se podílejí na tvorbě metodických materiálů, přednáškové činnosti a technické pomoci zejména v oblastech :

 • záchrana historických objektů s hrázděnými a roubenými konstrukcemi
 • metodická pomoc při návrhu technologických postupů oprav
 • spolupráce se specialisty památkové péče při uvedených činnostech
 • databáze materiálové základny vhodné pro opravy těchto staveb
 • konzultace úprav objektů pro další plnohodnotné využití při zachování původního charakteru stavby
 • konzultace při návrhu nových objektů s použitými hrázděnými a roubenými konstrukčními prvky

9. Požární ochrana

Vedoucí pracovní skupiny:
Ing. Petr Beneš, CSc.
VUT v Brně, Fakulta stavební
Veveří 331/95, 602 00 Brno
tel.: +420 541 147 405
E-mail

Pracovní skupina „Požární ochrana" je svojí činností zaměřena na specifickou problematiku zajištění požární bezpečnosti rekonstruovaných objektů se zaměřením na památkově chráněné stavby a konstrukce. Pro požární bezpečnost takovýchto objektů nelze aplikovat stávající legislativní požadavky pro novostavby objektů. Téměř každý rekonstruovaný objekt vyžaduje specifický (tzv. inženýrský) přístup k řešení problematiky požární bezpečnosti. Hlavním cílem je zlepšení požární bezpečnosti rekonstruovaného objektu při zachování jeho historické hodnoty, s vynaložením přiměřených nákladů na požární bezpečnost historického objektu. 

10. Ocel a sklo

Vedoucí pracovní skupiny:
prof. Ing. Martina Eliášová, CSc.
FSv ČVUT v Praze
Thákurova 7, 160 00 Praha 6
tel.: +420 224 354 921
E-mail

Pracovní skupina „Ocel a sklo“ je zaměřena na sklo ve stavebních konstrukcích jak z hlediska kombinace ocelové/železné a skleněné konstrukce v historických objektech, tak využití skla v novostavbách při ochraně památek či prvků kulturního dědictví. Sklo a konstrukce ze skla jsou často vzhledem k transparentnosti využívány jako ochranná obálka artefaktů či prvků kulturního dědictví. Pro jejich návrh a posouzení včetně detailů není v současné době z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti dostatek normových předpisů a podkladů. Nedílnou součástí aktivit skupiny je proto i sdílení nejnovějších poznatků mezi širší odbornou veřejnost.

Členství ve Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s. WTA CZ je dobrovolné a je upravováno, v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění a v návaznosti na stanovy společnosti, Zásadami pro přijímání členů.

VÝHODY ČLENSTVÍ

 • zasílání Zpravodaje WTA CZ zdarma
 • přístup na webové stránky WTA CZ a WTA Inter zdarma
 • sleva na poplatku za propagaci firmy na akcích WTA CZ (výstavní stoly a plochy, propagační přednášky atp.) až do úrovně režijních nákladů
 • půjčování publikací WTA Inter v originále tj. v němčině zdarma (směrnice, ediční publikace, WTA News atp.)
 • nákup českého překladu směrnic a publikací získaných od WTA Inter za režijní ceny
 • bezplatná účast na činnosti odborných referátů a na tvorbě jejich programů podle vlastního zájmu
 • podporující členové mají právo jmenovat jednoho svého zástupce na jednání valné hromady, který má právo hlasovat
 • sleva na účastnickém poplatku na akcích pořádaných WTA CZ (konference, semináře, školení atp.). Pro podporující členy se sleva poskytuje maximálně třem pracovníkům organizace

FORMY ČLENSTVÍ

Řádné členství (fyzických osob)

Podporující členství (organizací)

Mezinárodní členství (ve WTA International)

VZNIK ČLENSTVÍ

Členství ve společnosti vzniká schválením přihlášky člena předsednictvem společnosti.

PŘIHLÁŠKA ŘÁDNÉHO ČLENA musí být vyplněna pravdivě a v celém rozsahu. Další podmínkou vzniku řádného členství je zaplacení členského příspěvku na příslušný rok. V případě souhlasu se zveřejněním údajů o členství je nutné vyplnit SOUHLAS ČLENŮ SE ZVEŘEJNĚNÍM ÚDAJŮ na www.wta.cz.

PŘIHLÁŠKA PODPORUJÍCÍHO ČLENA musí být vyplněna pravdivě a v celém rozsahu, další podmínkou vzniku podporujícího členství je podpis Smlouvy o členství a úhrada smluvně dohodnutého příspěvku na příslušný rok.

CO JE TO AUTORIZACE A RE-AUTORIZACE WTA CZ

Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. WTA CZ uděluje v souladu s autorizačními pravidly autorizace pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti a ve spolupráci se SSBK – Sdružením pro sanace betonových konstrukcí uděluje autorizace pro oblast sanace betonových konstrukcí. Nejedná se o autorizaci podle zákona č.360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. O autorizaci se mohou ucházet osoby s úplným vysokoškolským vzděláním a třemi lety odborné praxe, nebo středoškolským vzděláním a pěti lety odborné praxe. Platnost Certifikátu o autorizaci je pětiletá. Po uplynutí platnosti Certifikátu o autorizaci bude zájemcům v souladu s Re-autorizačními pravidly platnost Certifikátu o autorizaci prodloužena o dalších pět let. 

AUTORIZACE PRO OBLAST SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Autorizační zkouška: 14.10.2024 (prezenčně na VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno)

Přípravný online seminář k autorizaci: 10.10.2024 - 11.10.2024 (on-line v MS Teams)

RE-AUTORIZACE:

Podmínky re-autorizace: prokázáním aktivit za uplynulé období (tabulka aktivit) nebo účast v opakovacím semináři.

Opakovací seminář: 10.10.2024 - 11.10.2024 (on-line v MS Teams)

Další informace (pravidla autorizace a re-autorizace, formuláře atd.) najdete níže v záložce AUTORIZACE PRO OBLAST SANACE BETONOVÝCH KONSTUKCÍ.

AUTORIZACE PRO OBLAST SANACE ZDĚNÝCH STAVEB PROTI VLHKOSTI

Autorizační zkouška: termín bude stanoven (prezenčně na VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno)

Přípravný online seminář k autorizaci: termín bude stanoven (v MS Teams)

RE-AUTORIZACE:

Podmínky re-autorizace: prokázáním aktivit za uplynulé období (tabulka aktivit) nebo účast v opakovacím semináři.

Opakovací online seminář: termín bude stanoven (v MS Teams)

Pro další informace nás kontaktujte na wta@wta.cz

Pravidla, formuláře a další informace k autorizačnímu a re-autorizačnímu řízení pro jednotlivé oblasti najdete níže.

Autorizované osoby pro oblast sanace betonových konstrukcí

Autorizované osoby pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti

AUTORIZACE PRO OBLAST SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Autorizační pravidla Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s. WTA CZ a SSBK – Sdružení pro sanace betonových konstrukcí pro oblast sanace betonových konstrukcí najdete ZDE

Žádost o udělení autorizace najdete ZDE, čestné prohlášení najdete ZDE. Vyplněnou žádost o udělení autorizace včetně všech požadovaných dokladů zašlete elektronicky na sekretariát wta@wta.cz případně na adresu WTA CZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

Poplatek za vykonání zkoušky je 3 000 Kč pro členy WTA CZ a SSBK. Pro nečleny je poplatek 4 000 Kč.

Zájemci o autorizaci mají možnost zúčastnit se přípravného semináře k autorizaci.

Termín zkoušky vyhlašuje předseda zkušební komise. Termín bude vypsán minimálně pro 5 uchazečů. O vypsaném termínu budou uchazeči informováni prostřednictvím sekretariátu WTA CZ.

Re-autorizační pravidla Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s. WTA CZ a SSBK – Sdružení pro sanace betonových konstrukcí pro oblast sanace betonových konstrukcí najdete ZDE

Žádost o udělení re-autorizace najdete ZDE, přílohu k žádosti ZDE. Vyplněnou žádost o udělení re-autorizace včetně všech požadovaných příloh zašlete elektronicky na sekretariát wta@wta.cz případně na adresu WTA CZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

Zájemci o re-autorizaci, kteří nedosáhnou požadovaného počtu bodů při prokázání aktivit za uplynulé období (viz výše příloha k žádosti) mají možnost zúčastnit se opakovacího semináře.

Poplatek za re-autorizaci a prodloužení platnosti Certifikátu o autorizaci činí 1 500 Kč. U osob, které jsou členy SSBK nebo WTA CZ, se tento poplatek snižuje o výši členského příspěvku, uhrazeného v daném roce, kdy k prodloužení platnosti Certifikátu o autorizaci dochází.

 

Zkušební komise

Předseda
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c. (WTA CZ)

Členové
doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc. (WTA CZ)
Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA, EUR Ing., FEng. (SSBK)
Ing. Aleš Jakubík, Ph.D. (SSBK)
doc. Ing. Pavel Reiterman, Ph.D. (WTA CZ)

Náhradní členové
Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D. (WTA CZ)

Okruhy otázek k autorizaci pro oblast sanace betonových konstrukcí

Cement, jeho výroba a zkoušení

Kamenivo pro výrobu betonu

Beton, složky a výroba

Zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu

Fyzikálně-chemické vlastnosti betonu, trvanlivost

Metody předúpravy betonu v rámci jeho sanace

Správkové hmoty pro sanaci betonu

Povrchové úpravy na beton

Kontrola kvality v průběhu procesu sanace

Legislativa (zejména české technické normy) související s oborem sanace betonu

AUTORIZACE PRO OBLAST SANACE ZDĚNÝCH STAVEB PROTI VLHKOSTI

Autorizační pravidla Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s. WTA CZ pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti najdete ZDE

Žádost o udělení autorizace najdete ZDE, čestné prohlášení najdete ZDE. Vyplněnou žádost o udělení autorizace včetně všech požadovaných dokladů zašlete elektronicky na sekretariát wta@wta.cz případně na adresu WTA CZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

Poplatek za vykonání zkoušky je 3 000 Kč pro členy WTA CZ, pro nečleny je poplatek 4 000 Kč.

Zájemci o autorizaci mají možnost zúčastnit se přípravného semináře k autorizaci.

Termín zkoušky vyhlašuje předseda zkušební komise. Termín bude vypsán minimálně pro 5 uchazečů. O vypsaném termínu budou uchazeči informováni prostřednictvím sekretariátu WTA CZ.

Re-autorizační pravidla Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s. WTA CZ najdete ZDE

Žádost o udělení re-autorizace najdete ZDE, přílohu k žádosti ZDE. Vyplněnou žádost o udělení re-autorizace včetně všech požadovaných příloh zašlete elektronicky na sekretariát WTA CZ případně na adresu WTA CZ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1.

Zájemci o re-autorizaci, kteří nedosáhnou požadovaného počtu bodů při prokázání aktivit za uplynulé období (viz výše příloha k žádosti) mají možnost zúčastnit se opakovacího semináře.

Poplatek za re-autorizaci a prodloužení platnosti Certifikátu o autorizaci činí 1 500 Kč. U osob, které jsou členy WTA CZ, se tento poplatek snižuje o výši členského příspěvku, uhrazeného v daném roce, kdy k prodloužení platnosti Certifikátu o autorizaci dochází.

Zkušební komise

Předseda
Ing. Jaroslav Pánik

Členové
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.
Ing. arch. Miloš Solař, Ph.D.
Ing. Pavel Šťastný, CSc.
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

 

Okruhy otázek k autorizaci pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti

ZPRAVODAJ WTA CZ

ISSN 1213-7308 (Print)

ISSN 2788-3264 (On-line)

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

Zpravodaj WTA CZ 1-2 2024

 

ARCHIV

Zpravodaj WTA CZ 1-4 2020

Zpravodaj WTA CZ 1-2 2021

Zpravodaj WTA CZ 3-4 2021

Zpravodaj WTA CZ 1-2 2022

Zpravodaj WTA CZ 3-4 2022

Zpravodaj WTA CZ 1-2 2023

Zpravodaj WTA CZ 3-4 2023

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory najdete ZDE

SBORNÍKY KONFERENCÍ

Sborníky konferencí

pořádaných WTA CZ je možné objednat v sekretariátu wta@wta.cz

 

ODBORNÉ PUBLIKACE WTA CZ / SSBK

Odborné publikace vydané WTA CZ, SSBK a překlady z německého originálu vybraných Směrnic WTA vydaných WTA INTERNATIONAL je možné objednat a zakoupit v sekretariátu wta@wta.cz. Originály Směrnic vydaných WTA INTERNATIONAL (v němčině) je možné objednat ZDE

Odborné publikace vydané WTA CZ/SSBK 

Směrnice WTA (překlad z německého originálu)

 

ODBORNÉ PUBLIKACE WTA INTERNATIONAL

Základním cílem a posláním WTA je prosazování kvality při sanacích a rekonstrukcích staveb. Známým pojmem ve světě sanací jsou Směrnice WTA, které specifikují optimální materiály a technologie a jsou uznávanými normami, pokrývajícími všechny obory. V rámci členství ve WTA INTERNATIONAL shromažďuje WTA CZ publikace vydávané WTA INTERNATIONAL. Německé originály jsou opatřeny stručnou českou anotací.

Směrnice vydané WTA INTERNATIONAL (v německém originále), Tematické odborné sešity vydané WTA INTERNATIONAL (v německém originále) a další publikace vydané WTA INTERNATIONAL je možné po předchozí domluvě studovat v sekretariátu WTA CZ, případně zapůjčit ke studiu na dobu 1 měsíce (vratná záloha 1000,- Kč, půjčovné pro členy WTA CZ zdarma).

Směrnice vydané WTA INTERNATIONAL (v německém originále)

Tematické odborné sešity vydané WTA INTERNATIONAL (v německém originále)

Další publikace vydané WTA INTERNATIONAL (v německém originále)

KONFERENCE

46. konference WTA BEST PRACTICE, SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2024

a

WTA DAYS + CRRB WTA Colloquium & International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings & Best Practice

14. – 16. 3. 2024

Místo konání: Stavební fakulta VUT v Brně

Exkurze: Historické centrum města Brna – komentovaná prohlídka, Vila Tugendhat, výzkumné centrum AdMaS

V rámci konference je vypsána studentská soutěž o nejlepší diplomovou a disertační práci. Uzávěrka soutěže je 22. února 2024. Další informace a přihláška

 

 

KURZY/SEMINÁŘE

AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKY

AUTORIZACE PRO OBLAST SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Autorizační zkouška: 14.10.2024 (prezenčně na VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno)

Přípravný online seminář k autorizaci: 10.10.2024 - 11.10.2024 (on-line v MS Teams)

RE-AUTORIZACE:

Podmínky re-autorizace: prokázáním aktivit za uplynulé období (tabulka aktivit) nebo účast v opakovacím semináři.

Opakovací seminář k re-autorizaci: 10.10.2024 - 11.10.2024 (on-line v MS Teams)

Další informace najdete v záložce AUTORIZACE WTA CZ

AUTORIZACE PRO OBLAST SANACE ZDĚNÝCH STAVEB PROTI VLHKOSTI

Autorizační zkouška: termín bude stanoven

Přípravný seminář k autorizaci: termín bude stanoven

RE-AUTORIZACE:

Podmínky re-autorizace: prokázáním aktivit za uplynulé období (tabulka aktivit) nebo účast v opakovacím semináři.

Opakovací seminář k re-autorizaci: termín bude stanoven

Další informace viz záložka AUTORIZACE WTA CZ, kde najdete pravidla, formuláře a další informace k autorizačnímu a re-autorizačnímu řízení pro jednotlivé oblasti, případně kontaktujte wta@wta.cz

 

STUDENTSKÉ SOUTĚŽE

ARCHIV AKCÍ

KONFERENCE

BEST PRACTICE WTA CZ (spojení 46. konference "Sanace a rekonstrukce staveb 2024" s konferencí "BEST PRACTICE")

a

WTA DAYS + CRRB WTA Colloquium & International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings & Best Practice

14. – 16. 3. 2024

Místo konání: Stavební fakulta VUT v Brně

Exkurze: Historické centrum města Brna – komentovaná prohlídka, Vila Tugendhat, výzkumné centrum AdMaS

POZVÁNKA Best Practice 2024

POZVÁNKA WTA DAYS 2024

V rámci konference je vypsána studentská soutěž o nejlepší diplomovou a disertační práci. Uzávěrka soutěže je 22. února 2024. Další informace a přihláška

 

45. konference „SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2023“

a

25. mezinárodní konference WTA CZ „CRRB – 25th INTERNATIONAL CONFERENCE ON REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF BUILDINGS“

9. – 10. 11. 2023

Místo konání: Kloknerův ústav ČVUT v Praze

Exkurze: Fantova budova Hlavního nádraží v Praze

Pozvánka

Program konference

V rámci konference je vypsána studentská soutěž o nejlepší diplomovou a disertační práci. Uzávěrka soutěže je 15. února 2024. Další informace a přihláška

44. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2022“ a 24. mezinárodní konference WTA CZ „CRRB – 24th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings“

 

43. konference „Sanace a rekonstrukce staveb 2021“ a 23. mezinárodní konference WTA CZ „CRRB – 23rd International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings“

 

SEMINÁŘE - OBLAST SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Přípravný online seminář k autorizaci: 13. října 2023 on-line (MS Teams)

Opakovací seminář pro držitele Certifikátu o autorizaci WTA CZ a SSBK: 22. května 2023 on-line (MS Teams)

Přípravný seminář k autorizaci: 19.- 20. ledna 2023 on-line (MS Teams)

Přípravný seminář k autorizaci: 4.- 5. května 2022 on-line (MS Teams)

Seminář pro držitele Certifikátu o autorizaci WTA CZ a SSBK 27. května 2021 on-line (MS Teams)

 

SEMINÁŘE - OBLAST SANACE ZDĚNÝCH STAVEB PROTI VLHKOSTI

Přípravný a opakovací seminář k autorizaci a re-autorizaci: 12. října 2023 on-line (MS Teams)

Přípravný a opakovací seminář k autorizaci a re-autorizaci: 8. února 2023 on-line (MS Teams)

Seminář pro držitele Certifikátu o autorizaci WTA CZ: 22. června 2021 on-line (MS Teams)

 

AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKY PRO OBLAST SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Autorizační zkouška - oblast sanace betonových konstrukcí: 16. října 2023 (prezenčně na VUT v Brně)

Autorizační zkouška - oblast sanace betonových konstrukcí: 23. ledna 2023 (prezenčně na VUT v Brně)

Autorizační zkouška - oblast sanace betonových konstrukcí: 9. května 2022 (prezenčně na VUT v Brně)

 

AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKY PRO OBLAST SANACE ZDĚNÝCH STAVEB PROTI VLHKOSTI

Autorizační zkouška - oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti: 12. října 2023 (prezenčně na VUT v Brně)

 

 

SEKRETARIÁT SPOLEČNOSTI

Ing. Helena Šubrtová

WTA CZ
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s. 

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: +420 221 082 397
mobil: +420 723 007 631
e-mail: wta@wta.cz

Registrace: MS v Praze, L9143
IČO: 75088762
DIČ: CZ75088762
bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. ú.: 35-8088350297/0100

X

Wir verwenden Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind notwendig, während andere uns helfen, diese Website und Ihre Erfahrung zu verbessern.

Diese Seite nutzt Website Tracking-Technologien von Dritten, um ihre Dienste anzubieten. Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.

Einstellungen AkzeptierenImpressumDatenschutz